www.sunnydance.sk

Pravidlá školy SUNNY DANCE

Prosíme, aby ste si pozorne prečítali a dodržiavali všetky pravidlá našej školy. Ďakujeme.

Školský poriadok

1. Vyplnením prihlášky a zaplatením členského príspevku sa záujemca stáva žiakom Tanečnej Akadémie Sunny Dance (ďalej len TASD).
2. Vyplnením prihlášky vyjadrujete súhlas s prezentáciou žiaka v rámci propagácie Tanečnej Akadémie Sunny Dance (brožúry, DVD a foto zo záverečného vystúpenia, web stránka TASD a pod.).
3. Vyplnením prihlášky vyjadrujete súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z.
1. Žiak môže ukončiť vzdelávanie v polovici, alebo na konci vzdelávacieho obdobia na základe písomnej žiadosti rodiča, alebo zákonného zástupcu.
2. Vzdelávanie može byť predčasne ukončené:
 • Ak o to žiak, resp. rodič alebo zákonný zástupca sám zo závažných dôvodov písomne požiada.
 • Ak žiak poruší školský poriadok.
 • Ak žiak, resp. rodič alebo zákonný zástupca neplatí členský príspevok.
1. Členský príspevok sa platí vopred. A to nasledovne:
ZŠ Fándlyho
 • 1F, 2F, 3F, 4F – platba 30 € mesačne
 • Súbor A, B - platba 34 € mesačne, D – platba 32 € mesačne
ZŠ Na bielenisku
 • 1B, 2B, 3B, 4B – platba 30 € mesačne
 • 5B (škôlkari) – platba 28 € mesačne
 • Súbor C – platba 34 € mesačne, E – platba 32 € mesačne
ZŠ Kupeckého
 • 1K, 2K, 3K, 4K – platba 30 € mesačne
ZŠ Viničné
 • 1V, 2V, 3V, 4V – platba 30 € mesačne
 • Súbor F – platba 32 € mesačne
MŠ Viničné
 • platba 28 € mesačne
MŠ Bystrická
 • platba 28 € mesačne
MŠ Javorová alej 1, Chorvátsky Grob
 • platba 24 € mesačne
MŠ Zálesie
 • platba 25 € mesačne
2. Členský príspevok je paušálny a vracia sa iba pri dlhodobej neprítomnosti (minimálne mesiac a odovzdaní lekárského potvrdenia), na základe písomnej žiadosti rodiča alebo zákonného zástupcu žiaka.
3. Členský príspevok sa uhrádza
 • bankovým prevodom na číslo účtu:
  • IBAN č. účtu: SK90 0900 0000 0051 6656 6904 (MŠ Javorova Alej Chorvátsky Grob)
  • IBAN č. účtu: SK10 0900 0000 0051 6656 8926 (ZŠ a MŠ Viničné, MŠ Zálesie)
  • IBAN č. účtu: SK75 0900 0000 0051 9409 9266 (ZŠ Fándlyho, ZŠ Na Bielenisku, ZŠ Kupeckého, SOŠ pedagogická Modra)
  • IBAN č. účtu: SK20 0900 0000 0051 9079 5563 (MŠ Bystrická)
  (Do poznámky je nutné uviesť údaje v znení: členský príspevok - meno, škola dieťaťa a skupina v TASD.)
 • alebo osobne u tanečného pedagóga.
1. Tanečný pedagóg a TASD nezodpovedajú za veci odložené v šatni. Preto doporučujeme deťom nenosiť si cenné veci a telefóny na tréningy, poprípade odkladať si veci len v tanečnej sále.
2. Všetci žiaci sú povinní chrániť vlastné zdravie i zdravie svojich spolužiakov a iných ľudí počas vyučovania a na podujatiach organizovaných školou.
3. Žiaci sú povinní dodržiavať pravidlá bezpečnosti, rešpektovať usmernenia vyučujúcich smerujúce k predchádzaniu úrazov.
4. Žiakom sa zakazuje manipulovať bez prítomnosti pedagóga s cvičebnými pomôckami, vešať sa na tyče a rebriny, manipulovať so zrkadlami, behať po chodbách a bez dozoru otvárať okná.
5. Tanečný pedagóg a TASD nenesie zodpovednosť za úraz dieťaťa, ktorý vznikne pri nedodržaní pravidiel bezpečnosti a nerešpektovaní pokynov pedagóga (v bodoch č.1 - č.4)
6. Vzhľadom na osobitý priebeh organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu v TASD, dozor nad žiakmi zabezpečuje vyučujúci iba v triede – počas vyučovania. Priestory na ZŠ Fándlyho, ZŠ Na bielenisku a ZŠ Kupeckého sú verejnoprístupné, preto vyučujúci v týchto priestoroch dozor nezabezpečujú. (Snažíme sa, aby menšie ročníky sprevádzala na hodinu naša asistentka.)
1. V prípade dlhodobej neprítomnosti žiaka je nutné upovedomiť vedenie školy.
2. Za štátne sviatky a školské prázdniny sa hodiny nenahrádzajú.
3. Žiaci dostanú na konci roka vysvedčenie.
4. Všetci žiaci sú povinní poznať a zachovávať predpisy ktoré sú stanovené v školskom poriadku.